Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

2. Upadek i odkupienie człowieka

1. Co to jest grzech? (s.2)

2. Co jest początkiem pojawienia się grzechu? (s.2)

3. Co jest ostatecznym rezultatem, albo owocem grzechu? (s.2)

4. Jak szeroki jest zasięg pierwszego przestępstwa Adama? (s.2)

5. Jaki wpływ miał grzech Adama na samą ziemię? (s.2)

6. Jakie jeszcze inne przekleństwo spadło na ludzkość, tym razem jako rezultat pierwszego morderstwa? (s.2)

7. Jakie straszne decyzje stały się konsekwencją kontynuacji grzesznego życia i przestępstwa wobec Boga? (s.2)

8. Co było konsekwencją dalszego przestępstwa już po potopie? (s.3)

9. Do jakiego stanu grzech doprowadził całe stworzenie? (s.3)

10. Dlaczego Bóg zwleka z ostateczną rozprawą z grzechem? (s.3)

11. Jaki jest stosunek Boga do grzesznika? (s.3)

12. Czy człowiek sam może uwolnić się spod władzy grzechu? (s.3)

13. Jaka jest rola woli człowieka w decydowaniu o jego życiu? (s.3)

14. Jaki był zasięg Chrystusowych cierpień za grzesznika? (s.3)

15. W jakim celu pojawił się na ziemi Chrystus? (s.3)

16. Dlaczego Chrystus przyjął naturę człowieka, ucieleśnił się? (s.4)

17. Jaka tryumfalna pieśń zaznaczy koniec panowania grzechu? (s.4)

18. Kiedy i w jaki sposób usunięte zostaną efekty grzechu? (s.4)

19. Jak radykalne będą działania Boga? (s.4)

20. Czy grzech i zło pojawią się ponownie? (s.4)

Podsumowanie (s.5)

1. Co to jest grzech?

„Każdy, kto popełnia grzech, i zakon [prawo Boże] przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu” — 1J 3,4

2. Co jest początkiem pojawienia się grzechu?

„Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć” — Jk 1,14.15

3. Co jest ostatecznym rezultatem, albo owocem grzechu?

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć [...]” — Rz 6,23

4. Jak szeroki jest zasięg pierwszego przestępstwa Adama?

„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” — Rz 5,12

„W Adamie wszyscy umierają” — 1Kor 15,22

5. Jaki wpływ miał grzech Adama na samą ziemię?

„Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym” — Rdz 3,17.18

6. Jakie jeszcze inne przekleństwo spadło na ludzkość, tym razem jako rezultat pierwszego morderstwa?

„Wtedy rzekł Pan do Kaina: [...] Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi” — Rdz 4,9-12

7. Jakie straszne decyzje stały się konsekwencją kontynuacji grzesznego życia i przestępstwa wobec Boga?

„I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka [...]”

„Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia jest pełna nieprawości”

„A Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi”

„[...] W tym dniu właśnie wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba” — Rdz 6,7.13; 7,6.11

8. Co było konsekwencją dalszego przestępstwa już po potopie?

„Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich języki, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto” — Rdz 11,5-8

9. Do jakiego stanu doprowadził grzech całe stworzenie?

„Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd” — Rz 8,22

10. Dlaczego Bóg zwleka z ostateczną rozprawą z grzechem?

„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” — 2P 3,9

11. Jaki jest stosunek Boga do grzesznika?

„Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!” — Ez 18,32

12. Czy człowiek sam może uwolnić się spod władzy grzechu?

„Czy Murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić?” — Jr 13,23

13. Jaka jest rola woli człowieka w decydowaniu o jego życiu?

„A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota” — Ap 22,17

14. Jaki był zasięg Chrystusowych cierpień za grzesznika?

„Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni” — Iz 53,5

15. W jakim celu pojawił się na ziemi Chrystus?

„A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. [...] Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie” — 1J 3,5.6.8

16. Dlaczego Chrystus przyjął naturę człowieka, ucieleśnił się?

„Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła” — Hbr 2,14

17. Jaka tryumfalna pieśń zaznaczy koniec panowania grzechu?

„I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków” — Ap 5,13.14

18. Kiedy i w jaki sposób usunięte zostaną efekty grzechu?

„A dzień Pański nadejdzie jak złodziej: wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną” — 2P 3,10

19. Jak radykalne będą działania Boga?

„I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły”

„I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą” — Ap 21,4; 22,3

20. Czy grzech i zło pojawią się ponownie?

„I śmierci już nie będzie”. „I nie będzie już nic przeklętego” — tamże

Podsumowanie

Upadek człowieka spowodował wielki smutek w niebie. Zaraza grzechu objęła cały świat stworzony przez Boga. Jego mieszkańcy skazani zostali na nędzę i wieczną śmierć. Wszystko wskazywało na to, że dla winnych przeciwko prawu Bożemu nie ma już ratunku. Jedynie Chrystus mógł wybawić upadły rodzaj ludzki od ciążącego na nim przekleństwa i przywrócić utraconą harmonię pomiędzy niebem a ziemią. Dobrowolnie przyjął na Siebie cały ciężar grzechu. Wstawił się za grzesznikami u Ojca.

Bóg „pojednał w Chrystusie świat ze sobą”. Człowiek tak bardzo znikczemniał przez grzech, że nie mógł sam o własnej mocy pojednać się z Bogiem, który w Istocie Swej jest samą dobrocią i czystością. Ale Chrystus po wybawieniu ludzkości przez Swą śmierć na krzyżu, mógł udzielić Swej Boskiej mocy człowiekowi, dążącemu do poprawy. W ten sposób grzeszne dzieci Adama i Ewy przez pokutę i wiarę w Chrystusa mogły znowu stać się „synami Bożymi” 1J 3,2.

* * *
opracowanie pytań: Rajmund Dąbrowski
komentarz: Ellen G. White